Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjä: Ladies Kennel Club ry LKC
Osoite: puheenjohtajan osoite (1.1.2019 Ulvilantie 11 c B 23, 00350 Helsinki)
Yhteyshenkilöt: puheenjohtaja Anne Sinisalo, sihteeri Tuija Wegelius
Tietosuojavastaava: Anne Sinisalo

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään siihen kuuluvien LKC:n jäsenien ja entisten jäsenien henkilötietoja.

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistysten lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tietoja. Näitä tietoja ovat: etu- ja sukunimi, postiosoite, matkapuhelin ja sähköposti. Syntymäaika tallennetaan jäsenen suostumuksella. Lisäksi käsitellään jäsenmaksun maksamiseen liittyviä tietoja.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään jäseniltä itseltään.

 1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja luottamustehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä (puheenjohtaja) on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 1. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle esim. suoramarkkinointiin.

 1. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole esim.  tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään viiden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Jäsenellä on lisäksi oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä tarvittaessa vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös oma-aloitteisesti saatuaan virheellisestä tiedosta tiedon.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Kaikki rekisteröidyn pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: anne_sinisalo (ät) msn.com.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Ladies Kennel Club/Anne Sinisalo, Ulvilantie 11 c B 23, 00350 Helsinki

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.2.2019.