Säännöt

LADIES KENNEL CLUB LKC ry.

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Ladies Kennel Club LKC ry ja kotipaikka Helsinki.
Toiminta-alueena koko maa.

2§ KIELI

Yhdistyksen kieli on suomi.

3§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n hyväksymänä jäsenyhdistyksenä edistää ja kehittää suomalaista koiraharrastusta ja perehdyttää jäsenensä kennelkentän eri alueiden toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa hyväntekeväisyyttä, erityisesti koiratoiminnan hyväksi ja koiratoiminnan avulla. Yhdistys voi jakaa tunnustuspalkintoja ansiokkaille koiraharrastajille ja koirien hyväksi ansiokkaasti toimineille henkilöille.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa kokoontumalla jäseniltoihin, järjestämällä kokeita, kilpailuja, näyttelyitä, kursseja ja toimeenpanemalla keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia.

4§ VARAINHANKINTA

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää vuosittain jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja sekä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa tai ylläpitää kiinteistöjä, toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa yhdistyslain 5§:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa, omistaa toimintansa kannalta tarkoituksenmukaista irtaimistoa ja muuta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

5§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voidaan, yhdistyksen jäsenen ehdotuksesta, kutsua hyvämaineinen kennelnainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen, joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi.
Uuden jäsenen jäsenmaksu on maksettava laskun erääntymispäivän mukaisesti.
Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä.

6§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kevätkokoukselle osoitettu tarkastuskertomus hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ HALLINTO

Yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta vastaa hallitus, joka muodostuu syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta sekä kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että kolme (3) jäsentä on vuorovuosin erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla hallituksen jäsenten toimikausien pituudet valitaan arvalla. Lisäksi valitaan kaksi (2) varajäsentä, joiden toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksesta on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi.
Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, kuitenkin vaaleissa arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus voi olla henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus.
Hallituksen kokouskutsut tulee lähettää vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeenä.
Hallituksen kokoukset voidaan myös pitää sähköisesti (sähköposti, videokokous).

8§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 • hallitus huolehtii yhdistyksen taloudesta, laatii toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valmistelee tilinpäätöksen
 • hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista
 • hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyksen kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat, sekä panee toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
 • hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 • hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta
 • nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisen määrän toimikuntia, valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.

9§ YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksellä on kaksi (2) sääntömääräistä kokousta, kevätkokous ja syyskokous.
Yhdistyksen kokousten kokouskutsut on julkaistava yhdistyksen internetsivuilla ja lähetettävä sähköpostitse tai kirjeenä jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevät- ja syyskokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kevätkokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa hallitukselle 15. tammikuuta ja syyskokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat 15. syyskuuta mennessä.
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.
Kevätkokous on pidettävä kyseessä olevan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään edelliseltä tilikaudelta yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajien lausunto mahdollisesti antavat aihetta
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous on pidettävä kyseessä olevan vuoden marraskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään tulevaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio sekä toimintasuunnitelma. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksun suuruudesta
 6. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle (2)
 7. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan vähintään yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
 9. Valitaan edustaja ja hänen varahenkilönsä Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta vaatinut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ovat voimassa samat säännökset kuin edellä on varsinaisista kokouksista mainittu.

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Tullakseen hyväksytyksi muutosehdotusta tulee kannattaa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

12§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkautumisesta tehdään yhdistyslain 27§:n mukaisesti. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaan samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

13§ MUUT

Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä äänestyksessä. Äänestys voi olla avoin, tai jonkun sitä vaatiessa, suljettu lippuäänestys. Äänten mennessä tasan, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä ratkaisee arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Uudet säännöt on hyväksytty 20.9.2016, rekisterinumero 140.147